Statystyka ludności Polski przed i po 1939.

Przedwojenna Polska ze swoją ludnością wynoszącą 35,156  mln. mieszkańców, była państwem wielonarodowym. W tym 24,388 mln. etnicznych Polaków( chrześcijan = przeważnie katolicy). Reszta, czyli 10,951, mln. składała się z ludności nie polskiej. Liczby te pochodzą z książki dr. Edward J. Rozek ( Allied Wartime Diplomacy - A Pattern of Poland. John Wiley & Sons, New York 1958, S. 348).  Na stronie 37 podaje On zestawienie nie polskiej ludności:

  Ukraincy    -     4,529mln.

Białorusini  -    1,123mln.

Polesiuki (?) -  0,822mln.

Rosjanie           0,134mln.

Litwini =          0,084mln.

Czesi =             0,035mln.

Zydzi =            3,000 mln. (Jewish Chronicle)

Niemcy =        1,041mln.

_________________

razem   -    10.768mln.

 czyli    -     35.156mln.

minus    -    10.768mln.

robi      -     24.388 mln. etnicznych Polaków.         

Jest Faktem, że Ukraincy, Białorusini, Polesiuki (?), Litwini i 30=40%  Zydów oraz parę milionów Polaków zostali po wrześniu 1939 obywatelami ZSRR i nigdy już nie żyli pod polską zwierzchnością. Wynikłe ludnościowe straty muszą więc zostać zaliczone na konto ZSRR, inaczej w statystykach wystąpią podwójnie. Z tym, że żyjących w Rosji Polaków w liczbie 4,3mln. należy wyłączyć. A ci żyjący w Polsce Niemcy (Volksdeutsche, około 1 miliona)  po 1939 zostali obywatelami niemieckimi. Do tego należy nadmienić iż przebywający na zachodzie Polacy, conajmnie pół miliona, nie wrócili do kraju obawiając się komunistycznych prześladowań. Biorąc to wszystko pod uwagę, ukazuje się nam następujący obraz :

 Liczba polskiej ludności we wrześniu 1950 = 24,613mln. ( PRL Rocznik Statystyczny GUS. 1956)

Minus pozostali jeszcze w PRL Niemcy = 1,7mln.

Plus etniczni Polacy w ZSRR = 2,8mln.

Plus na stałe wyemigrowani Polacy = 0,5mln

 

Z czego wychodzi nam, że liczba Polaków którzy przeżyli II W.S., plus naturalny przyrost ludnościowy w okresie 1939- 1950  wynosi 26,213mln. Porównując tą ostatnią liczbę z liczbą 24.38mln (dr. Rozek), a więc etniczną liczbą Polaków sprzed roku 1939 ,okazuje się, że liczba Polaków w 1950 była o 1,826mln wyższa niż przed wojną. Na podstawie łatwo dostępnych statystyk ludnościowych ( przed i powojennych) można udowodnić, że nie istnieje żaden dowód potwierdzający iż w czasie wojny  zginęło "6 milionów" czy "3 miliony" Polaków. Prawdopodobna ( szacunkowa) liczba polskich ofiar wynosić będzie około 200.000-300.000tyś. w liczając liczbę naturalnie zmarłych. Potwierdzenie tego można też znaleźć u Barnett'a  na stronie 43:  "Mimo straszliwych wydarzeń Drugiej Wojny Swiatowej, wiek i struktura ludnościowa (w Polsce) pozostała prawie taka sama jak przed 1939." (Clifford R. Barnett, Poland: Its Society, Its Culture, Its People, Hraf Press, New Haven, Conn., 1958)

 

 

 

Niezwykle interesującą tabelę można znaleźć w pracy Clifford R. Barnett'a, (Poland: Its Society, Its Culture, Its People, Hraf Press, New Haven, Conn., 1958, Tabelle 1.). Jest to wyciąg  z Rocznika Statystycznynego 1956r.  (Polska Rzeczypospolita Ludowa Główny Urząd Statystyczny), podana jest w tej tabeli  liczba ludności w poszczególnych województwach w Polsce przedwojennej i powojennej. Patrz załączone (zdjęcie). To znaczy, że wschodnie obszary  należące do Polski przed wojną nie są w niej ujęte ponieważ  zostały wcielone do ZSRR, i słusznie, bo mieszkający tam ludzie zostali obywatelami ZSRR i podwójnie nie należy tych mieszkańców w statystyce ujmować. Uwzględniono jednak w niej podarowane przez aliantów byłe wschodnie obszary Niemiec. W tabeli tej  uwzględniono  w pozycji "1931 rok" okręgi  jak Allenstein (Olsztyn), Danzig (Gdańsk), Köslin (Koszalin), Stettin (Szczecin), Grünberg (Zielona Góra),  Breslau (Wrocław) i Oppeln (Opole), cały jednak ten obszar był w 1931 roku częścią  Niemieckiej Rzeszy  z przeważającą ludnością niemiecką (95_ 100%).  Tabela ta porównuje liczbę zamieszkałej ludności w 1931 z latami 1946, 1950 i 1955. Zamieszkałą tam ludność podaje się w liczbach  następująco: rok 1931= 29,898 mln, 1946= 23,625mln., dyferencja 6,267mln. Odpowiada to procentowym zmianom minus 21%, a więc "jednej piątej całego społeczeństwa" albo stracie 6,267mln obywateli i taką liczbą powojenna propaganda się posługiwała. Tyle tylko, że w latach 1945- 1950 wszystkich zamieszkałych tam Niemców wyrzucono, w statystyce jednak uwzględniono  ich i zaliczono w poczet zabitych czy zaginionych Polaków. Jakie to wszystko proste !

 

Jan Paweł II w Auschwitz 1979:

"Szczególnie chciałbym z wami, kochani uczestnicy tego spotkania, zatrzymać się nad   hebrajskim napisem. Ten napis budzi w nas wspomnienia o tych ludziach, których synowie i córki zostali przeznaczeni do zagazowania (...) Nie jest nikomu dozwolone nad tym napisem przejść obojętnie. I w końcu ostatni napis, ten jest po polsku: Sześć milionów Polaków straciło życie podczas II W.S. jedna piąta całego społeczeństwa." ( National Catholic Register 24.6.1979)  (tłum. z angielskiego).

To ostatnie stwierdzenie uwypukla wyraźnie, że dodatkowo do strat żydowskich zginęło dodatkowo sześć milionów chrześcijańskich Polaków. A conajmnie jest to wrażenie jakie ma odnieść ktoś komu kompleksowość/ złożoność statystyki ludnościowej w przedwojennej Polsce  nie jest znana, a którą przez wypowiedź papieża ma zyskać. To można, nazwać  perfidną propagandową taktyką !  A prawidłowo..... manipulacją zagubionych już umysłów!

T.v.R.

Literatura:

Stanislaus Sopicki, »Mehr Genauigkeit in den Zahlen!«, in: Wiadomosci, Bd. XXV, Nr. 1247, 22.2.1970; dt.: Institut für Osteuropakunde, Universität Mainz, 27.11.1970

Gerhard Reichling, Deutsche und Polen - 1945 bis 1970 im Spiegel der polnischen amtlichen Statistik, Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen, Heft 1, Verlag Osmipress, Bonn 1979, S. 21.

Clifford R. Barnett, Poland: Its Society, Its Culture, Its People, Hraf Press, New Haven, Conn., 1958, Tabelle 1.

»Die polnischen Kriegsverluste 1939-1945«, Zeitschrift für Politik (Köln), 25(3) (1978), S. 279-296.

Dr.E.J. Rozek Allied Wartime Diplomacy - A Pattern of Poland. John Wiley & Sons, New York 1958, S. 348.  

Albin Eissner, »Personelle Kriegsverluste des polnischen Volkes«, Außenpolitik, 14(1) (1963), S. 44-52

**************

Jeszcze trochę statystyki!

W numerze "Polityka" numer 17/2005 (2501) znajdujemy oficjalny spis ludności z 1931.

Białorusini 1mln.
Czesi 38tyś.
Karaimi 1tyś.
Kaszubi 200tyś
Litwini 80tyś.
Łemkowie 1,2mln.
Niemcy 800tyś.
Ormianie 6tyś.
Romowie 50tyś.
Rosjanie 140tyś.
Słowacy nie uwzględnieni
Slązacy -------
Tatarzy 13tyś
Ukraincy 3mln.
Zydzi 3mln.
Ludność Polski
ogółem ok 32mln.


Po odliczeniu 9,520mln. osób innych narodowości lub mniejszości narodowych okazuje się, że w 1931 zamieszkiwało w Polsce 22,472mln.Polaków. Jeżeli przyjmiemy, że liczba RDZENNYCH Polaków wzrastała, przez urodzenie, o 600tyś. rocznie (górny pulap), to do 1939 wzrosła by RDZENNA ilość Polaków o 4,8mln co oznacza że było ich w 1939, 27,272mln. Z tej liczby należy jednak odliczyć zmarłych i tych co wyemigrowali w ciągu 8 lat. Dojdziemy wówczas do szacunkowej liczby 24 milionów, liczby która znajduje się w roczniku GUS (PRL) w pozycji "rok 1946". Wniosek może być tylko jedny, Polska nie straciła RDZENNYCH polskich obywateli w liczbie którą się rozpowszechnia.